It's always Springtime somewhere

glorious photos…